ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА - ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА


IV семестар - oбавезни (2OEТ4О04)
Смер: Tелекомуникације
Фонд часова: 2+2+1 (6 бодова)
V семестар - изборни (2ОЕУ5Ц07)
Модул: Управљање системима
Фонд часова: 2+2+0 (5 бодова)

Електростатика.
Стационарно и временски променљиво магнетно поље.
Електромагнетно поље.
Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику.
Електромагнетне особине средине.
Гранични услови.
Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним срединама.
Поинтингова теорема.
Равански електромагнетни таласи (у вакууму, диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и слојевитим срединама).
Поларизација таласа.
Френелови коефицијенти.

* Правила полагања испита Електромагнетика - одабрана поглавља (pdf)

Текстови задатака урађених на вежбама (смер Т)
Текстови задатака урађених на вежбама (смер УС)

 • Списак области за припрему I и II колоквијума из Eлектромагнетике - oдабрана поглавља (pdf)

* Школска 2017/18
Домаћи задаци из Електромагнетике - одабрана поглавља
Домаћи задатак 1 (26.02.2018.)
Домаћи задатак 2 (05.03.2018.)
Домаћи задатак 3 (12.03.2018.)
Домаћи задатак 4 (19.03.2018.)
Домаћи задатак 5 (02.04.2018.)
Домаћи задатак 6 (16.04.2018.)
Домаћи задатак 7 (07.05.2018.)
Домаћи задатак 8 (14.05.2018.)
Домаћи задатак 9 (21.05.2018.)
Домаћи задатак 10 (04.06.2018.)

Напомена: Присуство предавањима и вежбама је обавезно.

eЛЕКТРОМАГНЕТИКА (СМЕР ЕНЕРГЕТИКА)

IV семестар (2ОЕП4О03)
Смер: Електроенергетика
Фонд часова: 3+2+0 (6 бодова)

Основне једначине електричног, магнетног и електромагнетног (ЕМ) поља.
Максвелове једначине у диференцијалном и интегралном облику.
Општи гранични услови.
Максвелове једначине у комплексном облику
Потенцијали ЕМ поља
Класификација и електричне карактеристике средина
- Специфична проводност
- Пермитивност
- Пермеабилност
- Комплексна проводност и пермитивност
- Комплексна константа простирања
Опште теореме електромагнетног поља
Електростатичко поље
- Пуасонова и Лапласова једначина
- Методе за аналитичко и приближно – нумеричко решавање електростатичких проблема
- Парцијалне капацитивности
- Енергија, силе и притисци у електростатичком пољу
Електрично и магнетно поље стационарних струја
- Аналитичке и приближне – нумеричке методе за решавање проблема ЕМ поља стационарних струја
- Магнетно поље у магнетним материјалима (пара-, дија-, и феромагнетици)
- Енергија, силе и притисци
Временски споропроменљиво ЕМ поље
- Квазистатичко и квазистационарно ЕМ поље
- ЕМ индукција
- Сопствене и међусобне индуктивности
- Структура простопериодичног ЕМ поља жичаних структура у присуству полупроводних средина
- Системи за вођење ЕМ енергије
- Енергија, силе и притисци. Временски променљиво ЕМ поље
- Дубина продирања, површински ефекат и ефекат близине
- Таласна једначина
- Простирање униформних раванских таласа у хомогеној и изотропној средини
- Карактеристике ЕМ поља Херцовог дипола. Основни принципи електромеханичког претварања енергије
- Теорија електричних мрежа и ограничења

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА (СМЕР: ЕЛЕКТРОНИКА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ)

VII семестар - изборни
Модул: Eлелктроника и микропроцесорска техника
Фонд часова: 2+2+1 (6 бодова)

Електростатика. Стационарно и временски променљиво магнетно поље.
Електромагнетно поље. Максвелове једначине у интегралном и диференцијалном облику.
Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Потенцијали електромагнетног поља у хомогеним срединама. Поинтингова теорема. Зрачење електромагнетне енергије. Сферни и равански електромагнетни таласи. Вођење и простирање електромагнетних таласа. Предајне антене. Пријемне антене. Методи анализе и синтезе антена. Основни типови антена. Антенски низови. Антенска мерења.

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИКА - СТАРИ НАСТАВНИ ПРОГРАМ

Једначине макроскопског електромагнетног поља у непокретним срединама.
Равански електромагнетни таласи. Простирање електромагнетних таласа по водовима. Таласоводи правоугаоног и кружног попречног пресека. Побуђивање таласовода. Електромагнетно зрачење. Пријемне и предајне антене.

ЛИТЕРАТУРА

У извођењу наставе користи се следећа литература:

Уџбеници:

 • Д. M. Величковић, Eлектромагнетика - прва свеска, I, II i III издање (1994, 1999, 2003), Електронски факултет у Нишу.
 • J. Сурутка, Eлектромагнетика, Београд: Aкадемска мисао, 2006.
 • Б. Поповић , Eлектромагнетика, Београд: Академска мисао, 2004.

Збирке задатака :

 • Д. M. Величковић и сарадници: Збирка решених испитних задатака из Електромагнетике, Електронски факултет, Ниш, 2000.
 • Б. Поповић, Зборник решених проблема из електромагнетике, Београд: Грађевинска књига, 1966.

Додатна литература :

 • C. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore, 1989.
 • W. R. Smythe, Static and dynamic electricity, Third edition, Revised printing, a Summa Book, Hemisphere publishing corporation, a member of the Taylor & Francis Group, New York-Washington-Philadelphia-London, 1989.
 • Д. М. Величковић: Методи за прорачун електростатичких поља, Стил, Подвис, 1982.
 • D. M. Veličković, F. H. Uhlmann, K. Brandisky, R. D. Stancheva, H. Brauer:
  Fundamentals of Modern Electromagnetics for Engineering, TU Ilmenau, Germany, 2005.
 • М. Б. Драговић: Антене и простирање радио таласа, Академска мисао, Београд, 2003.
 • А. Ђорђевић: Електромагнетика за рачунарску технику, Академска мисао, Београд, 2002.
 • Б. Нотарош, В. Петровић, М. Илић, А. Ђорђевић, Б. Колунџија, М. Драговић: Збирка испитних питања и задатака из електромагнетике, Академска мисао, Београд, 2002.